Про нас

 • Dinero.ua – бренд української фінансової компанії, що спеціалізується на короткострокових беззаставних позиках.

 • Головна мета Dinero.ua - забезпечити клієнтам швидку допомогу при виникненні непередбачуваних фінансових ситуацій. Сайт Dinero в списку надійних сервісів онлайн кредитування: https://www.ema.com.ua/citizens/whitelist

 • Зазвичай процес отримання кредиту тривалий і складний. Натомість у Dinero – максимально простий процес подання заявки. Ми не вимагаємо підтвердження доходу, гарантій або застави. Подайте заявку і отримайте кредит через кілька хвилин!

 • Ми кредитуємо клієнтів у віці від 18 до 75 років.

 • Ви можете оформити перший кредит до 15 000 гривень.

 • Ви можете подати заявку онлайн. 

   

  ПРО КОМПАНІЮ

  Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНСТАФІНАНС», ідентифікаційний код юридичної особи: 43449827, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи:

  Дата запису: 14.01.2020

  Номер запису: 10731020000041791

  Товариство не має відокремлених підрозділів.

  ТОВ «ІНСТАФІНАНС» ВКЛЮЧЕНО ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ (СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ ВІД 30.04.2020 РОКУ СЕРІЯ ФК № 1396).

  ЛІЦЕНЗІЯ НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, А САМЕ НА НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАЦКОМФІНПОСЛУГ ВІД 23.06.2020 № 1531)

  Порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи – відсутні. Рішення про ліквідацію фінансової установи – не приймалось.

  Наглядова рада Товариства:

  1) Мартінш Озолінс (Martins Ozolins) - голова та член наглядової ради;

  2) Валентина Мархілевич (Valentina Marhilevica) - член наглядової ради.

  Виконавчий орган (одноосібний виконавчий орган Товариства) – Генеральний директор:

  Веселий Ілля Олександрович

  Головний бухгалтер – Головіна Олена Володимирівна

   

  ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ ТОВАРИСТВА:

  Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. А саме:

  1. надання кредиту (кредитів) Позичальнику (за Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту)) в межах ліміту кредитної лінії, на основі заяви (заяв) Позичальника та за умови їх схвалення Товариством.
  2. надання позики Позичальнику на основі Заяви Позичальника, схваленої Товариством, та в межах діапазону доступної суми позики (за договором про надання коштів у позику (що не є договором про споживчий кредит)).

  Порядок надання послуг: послуги надаються в порядку, визначеному правилами надання фінансових послуг, розміщеними на порталі Товариства, та на умовах, визначених Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту) та Договором про надання коштів у позику (що не є договором про споживчий кредит). Договори із споживачами укладаються в порядку, визначеному Законом України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015 № 675-VIII, з використанням особистого кабінету на Порталі Товариства.

  Портал: Веб-сайт Товариства (який зараз має доменні імена https://www.dinero.ua та/або https://www.ukrpozyka.com.ua/, на яких Позичальник може створювати Особистий кабінет, що використовується для забезпечення спілкування та обміну інформацією між Сторонами за Договором;

  Особистий кабінет: особиста сторінка Позичальника (споживача) на Порталі, який використовується лише Позичальником (споживачем);

   

  ВАРТІСТЬ, ЦІНА/ТАРИФИ, РОЗМІР ПЛАТИ (ПРОЦЕНТИ) ЩОДО ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДУ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ

                         

  1. За Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту):
  1.1. Вартість кредиту:        сума грошових коштів, які надаються та/або можуть надаватися Позичальнику за Договором, яка включає в себе суму кредиту, та загальну суму витрат за кредитом;
  1.2. Загальна сума витрат за Кредитом:            витрати Позичальника, які включають в себе проценти за кредитом, а також інші обов’язкові платежі за Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту);
  1.3. Проценти за кредитом:
  1.3.1. Процентна ставка, в день для початково зазначеної тривалості Кредиту: в залежності від фінансового стану позичальника, строку кредитування та наявності забезпечення – від 1.62% до 2,33% на день (за Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту));
  1.3.2. Процентна ставка в день для періоду, що перевищує початково зазначену тривалість Кредиту: 3,5% на день (за Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту));
  1.4. Інші платежі:
  1.4.1. Проценти за період продовження: від 1,6% до 1,7% на день (за Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту));
  1.4.2. Неустойка (штраф): 50% від наданої суми (за Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту));
  1.5. Строк кредитування:

  Короткостроковий Кредит: Кредит із Строком оплати від 7 (семи) днів до 30 (тридцяти) днів;

  Довгостроковий Кредит:                  Кредит з Строком оплати від 3 (трьох) місяців до 24 (двадцяти чотирьох) місяців;

  1.6. Ліміт кредитної лінії: від 300,00 грн. (триста гривень 00 копійок) до 17 000,00 грн. (сімнадцять тисяч гривень 00 копійок).

  Інша інформація міститься в Договорі кредитної лінії (Споживчого кредиту).

   

  1. За Договором про надання коштів у позику (що не є договором про споживчий кредит):
  2.1 Вартість позики: сума грошових коштів, визначена спеціальними умовами Договору про надання коштів у позику (що не є договором про споживчий кредит), що надається Товариством Позичальнику відповідно до такого Договору, та загальна сума договірних платежів та/або договірних компенсацій, що підлягають сплаті Позичальником;
  2.2. Договірні компенсації: компенсації (комісія, пеня, якщо є), що сплачується Позичальником Товариству відповідно до Договору.
  2.3. Проценти за користування позикою: за Договором про надання коштів у позику (що не є договором про споживчий кредит) Позичальник не сплачує жодних процентів за користування позикою, що передбачено пунктом 4.1. Договору. Будь-які оплати за користування Позикою, відповідно до умов пункту 3.2 Договору позики можливі тільки після його новації в Договір споживчого кредиту.
  2.4. Договірні платежі: всі платежі, які здійснюються Позичальником Товариству відповідно до Договору про надання коштів у позику (що не є договором про споживчий кредит)), включаючи повне або часткове погашення позики та повну або часткову виплату Договірних компенсацій, в тому числі:
  2.4.1. Проценти за період продовження: від 1,6% до 1,7%;
  2.4.2. Неустойкапеня 1,5% на день;
  2.4.3. Комісія за підготовку та направлення документів/повідомлень: від 1,62% до 2,33% на день (після новації);
  2.5 Діапазон доступної суми позики: від 300,00 грн. (триста гривень, 00 копійок), до 15 000,00 грн. (п’ятнадцять тисяч гривень, 00 копійок).
  2.6. Строк надання позики:

  позика із Строком оплати від 7 (семи) днів до 30 (тридцяти) днів;

  Інша інформація відповідно до Договору про надання коштів у позику (що не є договором про споживчий кредит).

   

  ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОГОВОРИ З НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ:

  а) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг;

  За Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту) у позичальника (споживача) наявне право на відмову від договору про надання фінансових послуг, зокрема згідно з п. 6.1 Договору.

  За Договором про надання коштів у позику (що не є договором про споживчий кредит) у позичальника також наявне право на відмову від договору, зокрема згідно з п. 6.11 Договору.

  б) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору;

  Протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів після укладення

  в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується);

  Від 7-ми (сім) календарних днів.

  г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій;  

  - За Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту) у позичальника (споживача) наявне право розірвати Договір в односторонньому порядку, надавши повідомлення принаймні за один місяць до запланованої дати розірвання Договору. Зокрема згідно з п. 6.3 Договору

  - За Договором про надання коштів у позику (що не є договором про споживчий кредит) у позичальника також наявне право розірвати Договір в односторонньому порядку, надавши повідомлення принаймні за один місяць до запланованої дати розірвання Договору. Зокрема згідно з п. 6.12 Договору.

  При цьому позичальник зобов’язаний виконати обов’язки передбачені Договором в повному обсязі, в т.ч. щодо сплати всіх необхідних платежів.

  -Позичальник (споживач) має право дострокового виконання договору (а саме: дострокового виконання всіх обов’язків передбачених відповідним договором, в т.ч. сплати всіх необхідних платежів). Зокрема п. 5.3 Договору кредитної лінії (Споживчого кредиту) та п. 5.3 Договору про надання коштів у позику (що не є договором про споживчий кредит).

  ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору;

  - за згодою сторін;

  - Товариство має право односторонньої зміни строку сплати суми позики/кредиту у випадку істотного порушення Позичальником умов Договору та інших випадках визначених в Договорі. Зокрема п. 6.4 Договору кредитної лінії (Споживчого кредиту) та п. 6.2 Договору про надання коштів у позику (що не є договором про споживчий кредит).

  - інші права Товариства відповідно до договорів.

  д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги.

  Ставка за Договором є змінюваною (на умовах передбачених Договором), на яку Позичальник погоджується при укладенні Договору, тому умови зміни фіксованої ставки в договорах відсутні і не застосовуються.

  ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКІВ ТА ВЛАСНИКІВ ІСТОТНОЇ УЧАСТІ

  Відомості про учасників та власників істотної участі

  КОНТАКТИ

  03035, м. Київ, вулиця Сурикова, будинок 3А

  тел.: +38 (044) 299-78-92

  [email protected]

  http://instafinance.in.ua/

  Години роботи: з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 18:00, перерва з 13.00 до 14.00, субота та неділя – вихідні.

  Код території за КОАТУУ 8038900000

  Ідентифікаційний код юридичної особи: 41350844

   

  ПРАВИЛА АКЦІЙ
 • Правила акції "Нові знижки – до Старого Нового року"
 • Правила акції "Різдвяні знижки"
 • Правила акції "Нове життя"
 • Правила акції "Подарунок від Санти"
 • Правила акції "Встигни купити подарунки"
 • Правила акції "Встигни купити подарунки (знижки на добір)"
 • Правила акції "Свято наближається"
 • Правила акції "Dinero X-MAS"
 • Правила акції "Знову до школи -20%"
 • Правила акції "Щасливий день"
 • Правила акції "Знову до школи. Останній шанс -40%"
 • Правила акції "Приведи друга"
 • Правила акції "Один кредит в подарунок – щодня!"