Умови користування Порталом

1. Визначення

1.1. У цих Умовах користування Порталом, якщо контекст не вимагає іншого, зазначені нижче слова та вислови, якщо вони вживаються з великої літери, мають такі значення:

Позикодавець

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДІНЕРО»

Позичальник

Фізична особа, яка створила свій Особистий кабінет та уклала Договір з Позикодавцем.

Договір:

Договір позики або кредитної лінії, укладений між Сторонами.

Умови

Ці умови користування Порталом Позикодавця, які визначають порядок взаємного спілкування та обміну інформацією між Сторонами на Порталі стосовно Договору.

Портал

Сайт Позикодавця (який зараз має доменне ім’я www.dinero.ua), на якому через Особистий кабінет Позикодавець здійснює ідентифікацію Позичальника, і Сторони здійснюють взаємне спілкування та обмін інформацією в рамках Договору.

Особистий кабінет

Особистий сайт Позичальника на Порталі, який є доступним після введення електронної адреси Позичальника та Паролю від Особистого кабінету.

Сторона або Сторони

Посилання на Позичальника та(або) Позикодавця - разом та окремо – у цих Умовах та в Договорі.

1.2. Слова та вислови, які будуть вживатися нижче з великої літери, мають такі ж значення, які їм присвоєно в Договорі, якщо інше не передбачено Пунктом 1 цих Умов.

2. Створення та активація Особистого кабінету

2.1. Позичальник може створити власний Особистий кабінет, одержавши доступ до Порталу. Для цього необхідно:

2.1.1. ввести відомості про Позичальника, які вимагаються на Порталі;

2.1.2. створити Пароль від Особистого кабінету з метою одержання доступу до свого Особистого кабінету;

2.1.3. ознайомитися з цими Умовами, перевірити, чи є вони зрозумілими, та прийняти їх;

2.1.4. підтвердити, що під час активації Особистого кабінету та прийняття цих Умов Позичальник є дієздатним і не перебуває під впливом алкогольних, наркотичних, психотропних, токсичних чи інших речовин, що викликають сп’яніння.

2.2. Якщо Позичальник бажає спілкуватися та обмінюватися інформацією з Позикодавцем через Особистий кабінет на Порталі, якщо Позичальник виконав умови пункту1, Позичальник повинен увійти до Особистого кабінету та діяти відповідно до порядку, зазначеному в цьому Розділі Умов.

3. Ідентифікація Позичальник та необхідні попередні умови для спілкування та обміну інформацією

3.1. Позикодавець повинен ідентифікувати Позичальника для надання йому доступу до Особистого кабінету та можливості користування ним, відповідно до електронної адреси Позичальника та паролю від Особистого кабінету, які Позичальник повинен ввести в місця, зазначені на Порталі.

3.2. Позичальник має право змінювати електронну адресу та пароль Позичальника для ідентифікації Позичальника відповідно до порядку, зазначеного на Порталі

3.3. З метою здійснення безпечної та належної ідентифікації Позичальника, Позикодавець має одностороннє право на власний розсуд в будь-який час вимагати від Позичальника додаткові документи або інформацію, що підтверджують особу Позичальника, вимагати від Позичальника здійснення додаткових дій, які підтверджують особу Позичальника, в тому числі вимагати від Позичальника особистої присутності у Відділенні.

3.4. Усі дії Позичальника, які здійснюються через Особистий кабінет на Порталі після введення електронної адреси Позичальника та паролю від Особистого кабінету, встановлюють відповідні права та обов’язки дляПозичальника. Усі запити, підтвердження, повідомлення, зміни до Договору, а також будь-які інші документи, схвалені чи подані Позичальником через Особистий кабінет на Порталі після введення електронної адреси та паролю Позичальника на Порталі відповідним чином, є обов’язковими для виконання Сторонами і прирівнюються до письмових документів.

3.5. Пароль від Особистого кабінету є конфіденційною інформацією, яку Сторони повинні зберігати та запобігати можливості її розголошення третім особам. Позичальник несе відповідальність за безпечне зберігання свого паролю від Особистого кабінету, а також за зміну свого паролю від Особистого кабінету на регулярній основі, але не рідше, ніж зазначено Позикодавцем.

3.6. Якщо пароль від Особистого кабінету стане відомим або може стати відомим третій особі, Позичальник повинен одразу повідомити про це Позикодавця в письмовому вигляді або телефоном, і Позикодавець повинен якомога швидше заблокувати доступ до Особистого кабінету, доки, на основі заяви Позичальника, не буде надано новий пароль від Особистого кабінету, і Позичальник не надасть вказівку Позикодавцю про розблокування Особистого кабінету.

3.7. Позикодавець має одностороннє право, але не зобов’язання, блокувати Особистий кабінет у випадках, коли виникає підозра стосовно незаконного доступу до Особистого кабінету, в тому числі, якщо виникає підозра про те, що пароль від Особистого кабінету став відомим або міг стати відомим третій особі, або якщо виникає підозра стосовно здійснення незаконної діяльності, а також в інших випадках, на власний розсуд Позикодавця, з метою забезпечення безпеки, цілісності, конфіденційності спілкування та обміну інформацією між Позикодавцем та Позичальником, або запобігання завданню можливої шкоди Позикодавцю чи клієнтам Позикодавця.

3.8. З метою здійснення безпечного спілкування та обміну інформацією між Сторонами, Позикодавець має одностороннє право на власний розсуд у будь-який час вимагати від Позичальника додаткові документи чи інформацію для підтвердження спілкування та обміну інформацією між Сторонами, вимагати від Позичальника вжиття додаткових заходів для перевірки спілкування та обміну інформацією між Сторонами, в тому числі вимагати від Позичальника особистої присутності у Відділенні.

3.9. Позикодавець має одностороннє право припинити спілкування та обмін інформацією між Сторонами на Порталі, у разі якщо:

3.9.1. Позичальник не дотримується цих Умов;

3.9.2. Спілкування та обмін інформацією між Сторонами стає нечітким або викривляється внаслідок перешкод електрозв’язку чи неправильного використання електрозв’язку;

3.9.3. Спілкування та обмін інформацією між Сторонами стає нечітким або викривляється у зв’язку з Інтернет-браузером чи мовою клавіатури, що використовуються Позичальником для доступу до Порталу;

3.9.4. Позикодавець вважає, що не було здійснено безпечної чи належної ідентифікації Позичальника, і Позичальник не вжив заходів, що вимагаються Позикодавцем у випадку, зазначеному в Пункті3 Умов;

3.9.5. У випадках, зазначених у Пункті 7;

3.9.6. Позикодавець вважає, що спілкування та обмін інформацією між Сторонами не є безпечним чи належним, і Позичальник не вжив заходів, що вимагаються Позикодавцем у випадку, зазначеному в Пункті 3 Умов.

3.9.7. Договір розривається.

4. Спілкування та обмін інформацією між Сторонами

4.1. Після створення Особистого кабінету Позичальником та подальшої ідентифікації Позичальника, Позичальник має право здійснювати спілкування та обмін інформацією з Позикодавцем через Особистий кабінет на Порталі.

4.2. Позичальник через Особистий кабінет на Порталі може надавати запити на внесення змін до Договору та затверджувати зміни до Договору, а також подавати Заявки на одержання позики через заповнення форми Заявки на Порталі, шляхом послідовного виконання зазначених нижче дій в Особистому кабінеті:

4.2.1. самостійно розпочати, відповідно до процедури, зазначеної на Порталі, внесення змін до Договору, шляхом надання інформації, зазначеної на Порталі;

4.2.2. ознайомитися з пропозицією щодо внесення змін до Договору, що надається на Порталі, яка містить інформацію про заплановані зміни до Договору відповідно до вимоги Позичальника;

4.2.3. перевірити повноту та точність інформації, що міститься в пропозиції, яка надається на Порталі, стосовно змін до Договору, щоб переконатися в тому, що вона є зрозумілою для Позичальника і відповідає його волі;

4.2.4. підтвердити, що в ході внесення змін до Договору Позичальник є дієздатним і не перебуває під впливом алкогольних, наркотичних, психотропних, токсичних та інших речовин, що викликають сп’яніння;

4.2.5. підтвердити запропоновані зміни до Договору, якщо Позичальник погоджується з ними і має бажання внести зміни до Договору.

4.3. Зміни до Договору вважаються внесеними і набирають чинності після виконання всіх дій, зазначених у Пункті 2 цих Умов. Стосовно факту виконання змін до Договору, Позикодавець повинен підготувати затвердження змін до Договору, яке повинно бути доступним для Позичальника через Особистий кабінет на Порталі відповідно до вимог, зазначених у Договорі.

4.4. Позичальник може оновлювати інформацію стосовно Позичальника через Особистий кабінет на Порталі шляхом послідовного виконання зазначених нижче дій на Порталі:

4.4.1. самостійно вимагати оновлення інформації про Позичальника, відповідно до порядку, зазначеного на Порталі;

4.4.2. ознайомитися з пропозицією, що надається на Порталі, для оновлення інформації про Позичальника, яка містить оновлену інформацію про Позичальника відповідно до інформації, наданої Позичальником;

4.4.3. перевірити повноту та точність інформації, що міститься в пропозиції, яка надається на Порталі, та переконатися в тому, що вона є зрозумілою для Позичальника і відповідає його волі;

4.4.4. підтвердити, що в ході оновлення інформації стосовно Позичальника Позичальник є дієздатним і не перебуває під впливом алкогольних, наркотичних, психотропних, токсичних та інших речовин, що викликають сп’яніння;

4.4.5. підтвердити оновлення інформації про Позичальника, якщо Позичальник має бажання оновити її.

4.5. З метою здійснення безпечного чи належного оновлення інформації про Позичальника, Позикодавець має одностороннє право на власний розсуд у будь-який час вимагати від Позичальника додаткові документи чи інформацію, що підтверджує зміни в інформації про Позичальника, вимагати від Позичальника вжиття додаткових заходів, що підтверджують зміни в інформації про Позичальника, в тому числі вимагати особистої присутності Позичальника у Відділенні.

4.6. Через Особистий кабінет на Порталі Позичальник може оновлювати інформацію стосовно платоспроможності Позичальника та завантажувати на Портал документи, визначені Позикодавцем стосовно Позичальника та платоспроможності останнього. Позичальник повинен надати повну та правильну інформацію та документацію стосовно оновлень Позичальника.

4.7. З метою здійснення безпечної оцінки платоспроможності Позичальника Позикодавець має одностороннє право на власний розсуд у будь-який час вимагати від Позичальника додаткові документи чи інформацію, що підтверджують платоспроможність Позичальника, вимагати від Позичальника вжиття додаткових заходів, що підтверджують платоспроможність Позичальника, зокрема вимагати особистої присутності Позичальника у Відділенні.

4.8. Позичальник має право в будь-який час через Особистий кабінет на Порталі здійснювати інші дії, зазначені на Порталі, в тому числі, серед іншого, одержувати інформацію про Договір, платежі за договором, затвердження змін до Договору та ознайомлюватися з інформацією стосовно всього спілкування та обміну інформацією між Сторонами в межах Договору.

5. Права та зобов’язання Позичальника

5.1. Позичальник зобов’язується:

5.1.1. не використовувати Портал для здійснення незаконних дій, включаючи шахрайство та відмивання грошей;

5.1.2. під час використання Порталу надавати лише достовірну інформацію;

5.1.3. використовувати Портал, лише якщо Позичальник є дієздатним і не перебуває під впливом алкогольних, наркотичних, психотропних, токсичних та інших речовин, що призводять до сп’яніння;

5.1.4. використовувати лише безпечні засоби та обладнання для електронного зв’язку та передачі даних;

5.1.5. у спілкуванні з Позикодавцем діяти належним чином згідно з загальноприйнятими нормами моралі у суспільстві.

5.2. Схвалюючи ці Умови, Позичальник підтверджує, що він може самостійно приймати рішення стосовно внесення змін до Договору, усвідомлюючи обов’язкову силу змін до Договору, затверджених через Особистий кабінет, та обов’язок дотримуватися своїх зобов’язань, що випливають зі схвалення змін до Договору.

5.3. Позичальник визнає та розуміє, що треті особи, які дізналися пароль від Особистого кабінету, можуть одержати доступ до Особистого кабінету і прийняти зобов’язання від імені Позичальника. Якщо будь-які дії здійснюються в Особистому кабінеті на Порталі (включаючи запит на додаткову Суму Позики) з використанням правильної електронної адреси Позичальника та паролю від Особистого кабінету, вважається, що діяльність у відповідному Особистому кабінеті була здійснена самим Позичальником шляхом прийняття відповідних зобов’язань перед Позикодавцем.

6. Відповідальність

6.1. Позичальник несе відповідальність за будь-яку шкоду, завдану використанням Особистого кабінету на Порталі, в тому числі внаслідок забороненої діяльності, якщо Позичальник діяв незаконно або умисно чи внаслідок грубого недбальства не дотримався вимог, викладених у Пунктах 5 або 3.6 цих Умов.

6.2. Позичальник несе відповідальність за будь-яку шкоду, зобов’язання чи іншу діяльність, що здійснюється в Особистому кабінеті, до того часу, поки Позикодавець не заблокує Особистий кабінет у наслідок випадків, зазначених в Пункті 7 Умов.

6.3. Якщо, в результаті незаконних дій Позикодавця на Порталі, шкоди було завдано Позичальнику, Позикодавець повинен відшкодувати прямі збитки, яких зазнав Позичальник.

6.4. Позикодавець звільняється від будь-якої відповідальності перед Позичальником за будь-які збитки, яких зазнав чи міг зазнати Позичальник внаслідок використання Порталу, в тому числі:

6.4.1. якщо Позичальник не дотримався договірних положень чи цих Умов;

6.4.2. в результаті незаконної діяльності третіх осіб, доки Особистий кабінет не буде заблоковано відповідно до порядку, викладеного в Пункті7 цих Умов;

6.4.3. внаслідок втрати зв’язку та в результаті інших порушень чи перешкод, які не залежать від Позикодавця;

6.4.4. якщо відповідно до Договору чи Умов Особистий кабінет буде заблоковано;

6.4.5. діяльність Порталу опиняється під питанням, призупиняється чи припиняється з будь-яких причин.

6.5. Якщо Позичальник заперечує, що він надавав дозвіл (давав свою згоду) на спілкування з Позикодавцем чи на обмін інформацією, використання електронної адреси та паролю від Особистого кабінету Позичальника вважається достатнім доказом того, що Позичальник надав згоду на спілкування чи обмін інформацією, або діяв шахрайським чином чи умисно або внаслідок недбальства порушив зобов’язання, викладені в Пункті5 або 3.6 цих Умов.

6.6. Позикодавець не несе відповідальності за розкриття інформації чи даних Позичальника третім особам, якщо система інформації Позикодавця є лише посередником і Позикодавець не є ініціатором передачі; обирає адресата; виконує свою функцію автоматичним технічним способом без обрання даних; та не змінює даних, що містяться в повідомленні.

6.7. Сторони не несуть відповідальності за недотримання своїх зобов’язань у випадку порушень зобов’язань внаслідок причин, що не залежать від волі Сторін чи є спричиненими форс-мажорними обставинами. Сторони вважають форс-мажорними обставини, які Сторони не могли передбачити та на які вони не могли вплинути заздалегідь, включаючи порушення електропостачання, законодавчі акти, що приймаються установами України, страйки, військові дії, природні лиха чи інші причини, яким Сторони не могли запобігти та яких вони не могли передбачити. Сторона може посилатися на форс-мажорні обставини лише та виключно в тому випадку, якщо вона вжила всіх заходів, які від неї залежали, з метою дотримання своїх зобов’язань, передбачених цими Умовами. Після усунення форс-мажорних обставин Сторона повинна негайно продовжити виконання своїх зобов’язань.

6.8. Під час спілкування та обміну інформацією, якщо Сторони використовували засоби зв’язку, Позикодавець не несе відповідальності за будь-які збитки, що були завдані внаслідок порушень у роботі пошти, електронних чи інших засобів зв’язку, а також технічного обладнання, яке забезпечує діяльність Порталу, включаючи, серед іншого, порушення в роботі засобів зв’язку, порушення в роботі Порталу, порушення в роботі електронних систем обміну даних та платіжних систем кредитних установ (включаючи онлайн-банкінг).

7. Блокування, закриття та розблокування Особистого кабінету

7.1. Позикодавець має одностороннє право заблокувати або видалити Особистий кабінет без надання повідомлення, якщо:

7.1.1. Позичальник порушує Договір або ці Умови, чи іншим чином незаконно використовує Портал;

7.1.2. Позичальник надав Позикодавцю неправдиву чи неправильну інформацію, або фальсифіковані документи;

7.1.3. Позичальник не погоджується зі змінами до Умов, внесеними Позикодавцем;

7.1.4. Договір розривається, скасовується, анулюється чи визнається недійсним.

7.2. Якщо Позикодавець заблокував Особистий кабінет Позичальника, то після надання Позичальником повідомлення до Відділення або телефоном з Номера телефону, Позикодавець має одностороннє право розблокувати Особистий кабінет, шляхом присвоєння нового оригінального Пароля, який, на розсуд Позикодавця, надсилається на електронну пошту чи на Номер телефону Позичальника або передається Позичальнику особисто у Відділенні.

7.3. Позичальник активує заблокований Особистий кабінет шляхом введення в спеціальних місцях Особистого кабінету Позичальника електронної адреси Позичальника та змінює пароль на новий пароль від Особистого кабінету на власний розсуд Позичальника.

8. Інші положення

8.1. Ці Умови є невід’ємною частиною Договору.

8.2. Активація Особистого кабінету не є обов’язковою умовою для одержання суми Позики відповідно до Договору та умов, передбачених у цьому документі.

8.3. Позикодавець має право змінювати ці Умови в односторонньому порядку. Нова версія Умов повинна бути опублікована Позикодавцем на Порталі, і Позичальник повинен схвалити її через Особистий кабінет на Порталі, якщо він бажає надалі використовувати Портал.

8.4. Сторони зобов’язуються не розкривати третім особам жодної інформації, що випливає з Договору та використання Порталу, окрім випадків, передбачених законодавством України та Договором.

8.5. У разі виникнення суперечностей між цими Умовами та Договором, положення Договору повинні превалювати. Усі питання, які не визначаються Умовами, вирішуються відповідно до Договору.

8.6. Ці Умови залишаються дійсними протягом невизначеного періоду часу, до належного виконання зобов’язань Сторін, викладених у Договорі.

8.7. Ці Умови стають обов’язковими для Позичальника одразу після створення ним Особистого кабінету на Порталі.

 

Останнє оновлення: 09.10.2017 р. © 2017 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДІНЕРО» усі права захищено.